Beleidsplan

BELEIDSPLAN KERKENRAAD PROTESTANTSE GEMEENTE VEENDAM 2011 -2015

Samenvatting

Profiel

Uit de zes profielen, aangegeven door de PKN, kan voor de PKV geen keuze worden gemaakt. Gezien de veelkleurigheid in de gemeente, zou men van een mengvorm kunnen spreken.

Visie

Een heldere visie is nog in ontwikkeling.
De punten waarover de kerkenraad zich duidelijk heeft uitgesproken zijn:

 • Het instellen van een werkgroepenmodel
 • Actieve wijkteams
 • Ruimte voor bezinningSamenstelling kerkenraadGekozen is voor het werkgroepenmodel, hetgeen is vastgelegd in de Plaatselijke Regeling. De kerkenraad bestaat uit een kleine en een grote kerkenraad.
  De laatste is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van de werkgroepen.WerkgroepenDe werkgroepen pastoraat, diaconaat en financiën en beheer hebben een eigen beleidsplan, dat door de kerkenraad is goedgekeurd en derhalve wordt ondersteund en bewaakt.De ondersteunende commissies, te weten: Jeugd en Kerk, Commissie Eredienst, Commissie Vorming en Toerusting, Gemeenteopbouw en Communicatie hebben een specifieke taakomschrijving en vallen verdeeld onder de drie hoofd-werkgroepen.WijkteamsDoor het vormen van wijkteams is er een beter overzicht over de gemeente en kan er sneller en efficiënter worden gewerkt.
  De samenstelling van deze teams zijn eveneens vastgelegd in de Plaatselijke Regeling.BeleidIn het jaar 2012 zullen de beslissingen t.a.v. de aanpassingen van het kerkgebouw en Het Centrum veel aandacht vragen.Dat geldt ook voor het functioneren van de werkgroepen en de wijkteams .We zullen ons inzetten om alle gemeenteleden bij het kerkenwerk te betrekken door het houden van gemeenteavonden en/of gezamenlijke activiteiten.

I. Deel-beleidsplannen :

I.1 Pastoraat

Missie van taakgroep Pastoraat

Het bewerkstelligen van ontmoeting en bijstand in de gemeente.
(Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat)

Visie

De gemeente volbrengt haar pastorale taak in de herderlijke zorg aan de leden en anderen die deze zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde”

Het pastoraat is een verantwoordelijkheid van héél de gemeente.

Doelstelling beleidsplan

Het beleidsplan moet:
– antwoord geven op de vraag: “Waarom doen we wat we doen?”- de basis vormen voor de organisatie van het pastoraat
– vorm geven aan de toekomstvisie.

Wat we doen

– Herderlijk zorg; de opziende en omziende contacten
– Signaleren; oog en oor van de gemeente
– Ambtelijke tegenwoordigheid in de eredienst
– Beleidsontwikkeling over pastoraat. (zie bijlage I “Taakomschrijving”)

De organisatie

Het pastoraat krijgt vorm in wijkteams. In het wijkteam wordt concreet invulling gegeven aan het contact met de gemeente en het onderhouden daarvan.
Een wijkteam bestaat uit : ouderling, diaken, predikant en pastorale medewerkers
In het wijkteam wordt besproken wat er leeft in de wijk.

Er wordt speciale aandacht gegeven aan toerusting in het wijkteam.

De taakgroep pastoraat wordt gevormd door de ouderlingen. De taakgroep pastoraat bespreekt de volgende zaken:

– toerusting
– talentmanagement
– beleidszaken
– delen van bijzondere ervaringen en zaken.

Meerjarenvisie

Het is van belang dat aan alle werkvelden (herderlijk zorg; signaleren; eredienst en beleid) voldoende invulling wordt gegeven.
Dat wil echter geenszins zeggen dat alles 100% aandacht krijgt. Het is beter enkele zaken goed te doen dan alles voor de helft. De mensen die actief zijn in het pastoraat worden gestimuleerd om juist die dingen te doen waar men goed in is.
In de ideale situatie verwachten we dat die aanpak de gemeente vitaal en gezond maakt.

Jaarlijks wordt een evaluatie gehouden. Een soort sterkte-zwakte-analyse om:

2

– de successen te vieren

– het werkplan voor het komende jaar op te stellen. De resultaten worden gepubliceerd.

Bijlage

I. Taakomschrijving Ouderling (laatste wijziging 15 april 2011)

1.2. Diaconaat

1. Visie 2010- 2015
Een visie is een beeld van de toekomst deze geeft richting aan denken en doen . De diaconie

heeft de volgende visie geformuleerd.

De diaconie van de PKN gemeente(I.W)wil,in navolging van Jezus praktische hulp bieden aan mensen dichtbij en veraf en wil daartoe de gemeente en haar leden motiveren .

 • InnavolgingvanJezus,omdathijonsheeftopgeroepentedoennaarzijnvoorbeeld
 • Praktischehulp,omdatdatdetaakvandiakenenisvolgensHandelingen6
 • Mensendichtbij,omdaterveelmenseninVeendamonzehulpnodighebbenzijmaken onderdeel uit van onze gemeenschap en verdienen onze hulp
 • Mensen veraf,opdat wij onze ogen niet slechts willen richten op onze eigen gemeenschap maar ook op gemeenschappen ver weg.
 • Degemeenteenhaarledenmotiveren,omdatwijalskerkgemeenschapeenrolhebbenindeze samenleving en elk gemeentelid kan hier een rol in vervullen .

2. Strategie

De strategie geeft handen en voeten aan de visie .In de visie wordt aangegeven Wat het streven voor de komende jaren is en de strategie geeft aan Hoe die visie verwezenlijkt wordt. Wij onderscheiden vier strategische punten die ter hand worden genomen

 • Financiëlesteun
 • Motiverenleden
 • Diaconalezondagen
 • Jeugddiaconaat2.1 Financiële steunDe diaconie behandelt hulpvragen vanuit de gemeente welke binnen komen via pastoraat of gemeenteleden of vragen via instanties (Kerk in actie) . Veelal is het binnen de gemeente niet bekend welke vormen van hulp door de diaconie geboden kan worden. Individuele hulpvragen komen veelal bij diakenen terecht die een bepaald netwerk binnen de gemeente hebben . Door wisselingen en vertrek van diakenen zal dit steeds lastiger worden . Het verhogen van het aantal hulpvragen is geen doel op zich maar door intensieve samenwerking en daarmee het diaconaal bewustzijn van mensen te vergroten zullen meer mensen geholpen kunnen worden

4

die dat nodig hebben . Binnen de diaconievergaderingen zal worden afgestemd welke doelen gesteund worden en welke niet hierbij zal het criterium steeds zijn daar helpen waar geen helper is en zal veelal gekozen worden voor doelen die niet algemeen van aard zijn in bepaalde situaties kan hiervan afgeweken worden .Het kapitaal van de diaconie zal zoveel mogelijk in stand worden gehouden met maximale afname van -2% per jaar wanneer dit noodzakelijk/wenselijk wordt geacht om bepaalde doelen te verwezenlijken .

Contacten met mensen van de volgende instanties kunnen zorgen voor het vinden van mensen die in aanmerking komen voor diaconale hulp.

• Present Tijdens vergaderingen van Present kan geconstateerd worden of er sprake is van hulpaanvragen

• Specifieke gemeenteleden Sommige gemeenteleden zijn actief in vrijwilligerswerk of beroepshalve betrokken bij mensen uit onze doelgroep

• Alle gemeenteleden Ieder gemeentelid kan op zijn weg mensen tegenkomen die in aanmerking komen voor hulp van de diaconie het zou prettig zijn als deze gemeenteleden de weg naar de diaconie weten te vinden en deze mensen verder kunnen helpen .

• PredikantenDepredikantengaanregelmatigophuisbezoekenfungerenals vertrouwenspersoon . Zij kunnen mensen die financiële steun nodig hebben doorverwijzen naar de diaconie of ,met medeweten van de betrokkene de diaconie vragen contact op te nemen.

• IntensievesamenwerkingmetpastoraatDoorsamenwerkingtussenpastoraatendiaconie Opzetten goede communicatie lijn met het pastoraat en aanvoelen wat er leeft

Deel uitmaken van de wijkteams en hier prioriteit aan geven .
• Arme kant Via vertegenwoordiging vanuit de diaconie kan worden vernomen of er

hulpvragen zijn

• Vrijwillige hulpdienst idem
• Compaenenwijkenbuurtbeheer• WMO
• KerkinActie

Doelstellingen :

• 2e helft 2010 contact zoeken met contactpersonen van bovengenoemde instanties. In de diaconie kan een verdeling worden gemaakt wie met welke instantie /personen contact gaat maken .

• Overlegmoeteenbepaalderegelmaatkennenomdediaconieophetnetvliesvandeinstanties te houden . Minimaal 2X per jaar.

• 2e helft 2011 diakenen participeren in wijkteams2.3 Diaconale zondagen

Achtergrond:

Vanuit de visie van de diaconie heeft elke christen ,dus elk gemeentelid ,een opdracht in het vervullen van de diaconale taak van de gemeente .Een belangrijke doelstelling voor de diaconie de komende jaren is om alle leden te motiveren om deze taak uit te voeren .

Een moment bij uitstek om de gehele gemeente te bepalen bij deze opdracht is de zondagse
eredienst :Het is een moment waarop veel gemeenteleden bij elkaar komen om deze eredienst te vieren .

Uitwerking

Aan de hand van een vooraf door de diaconie vast te stellen thema wordt een kerkdienst gehouden,passend binnen de gebruikelijke liturgie. Over het thema en de invulling van de dienst moet wel vooraf overleg plaatsvinden met de voorganger. Na afloop wordt een vervolgprogramma aangeboden gemeenteleden kunnen met elkaar van gedachten wisselen of een thema verder uitwerken of middels materiaal aandacht vragen voor het thema. Ook onderwerpen ‘veraf’ kunnen tijdens een Diaconale Zondag in d schijnwerpers staan .Daarbij kan aansluiting worden gezocht bij bestaande bijzondere zondagen ,zoals de Zendingszondag of de Zondag van het Werelddiaconaat of de eerste zondag van de 40 dagentijd of een nader te bepalen project.

Doelstelling
Gezien de volle agenda en het feit dat de voorbereiding nogal wat tijd kost ligt het voor de hand dit

twee keer per jaar te doen waarbij aansluiting zal worden gezocht bij de ZWO en cie 40 dagentijd

Beleidsplan jeugddiaconaat – PKN Veendam 2010-2012

Het doel van dit beleidsplan is vast te leggen hoe we binnen PKN Veendam vorm en invulling willen geven aan het begrip ‘jeugddiaconaat’.
Dit beleidsplan maakt deel uit van het algehele beleidsplan van onze diaconie.
Aangezien er steeds meer met jeugddiaconaat wordt gedaan en actief wordt nagedacht over de invulling ervan is de duur van dit beleidsplan beperkt tot 2 jaar, van 2010 – 2012.

Wat is jeugddiaconaat ?

Er zijn een aantal definities te geven van het begrip ‘jeugddiaconaat’. De meest kernachtige en meest omvattende is : diaconaat vóór jongeren en diaconaat dóór jongeren.
Evenals in het overige diaconale werk binnen de gemeente, moeten ook in het jeugddiaconaat de begrippen dienen, barmhartigheid, wederliefde en handelen centraal staan.

Doelen

Met het jeugddiaconaat, willen we het volgende bereiken :
a) Binnenkerkelijk: jongeren diaconaal vormen en toerusten via allerlei kanalen van gezin, kerk, club

en catechese. In 2010 zullen er o.a. avondmaalsbekertjes gemaakt worden in combinatie met

avondmaalcatechese.
b) Naar buiten gericht: praktische hulp aan nood van onze naaste zowel lokaal in Veendam als elders

in de wereld. Dit kan door het bieden van concrete hulp en geldinzamelingsacties voor goede doelen. In 2010 zal er een zomerfair en een nacht zonder dak worden georganiseerd.

Het jeugddiaconaat zal dus gericht zijn op het ‘er zijn en je inzetten voor de ander’.

Organisatie

Binnen het college van diakenen, zijn vier leden aangesteld als jeugddiaken. Deze diakenen hebben de hoofdtaak het jeugddiaconaat in de gemeente gestalte te geven.
Dit gebeurt o.a. door :
Coördineren :

Van alle activiteiten op het gebied van jeugddiaconaat (b.v. zonodig jeugddiensten).
Stimuleren :
Van het diaconale bewustzijn onder jongeren in de gemeente en van diaconale activiteiten voor jongeren.
Aanspreekpunt zijn voor dit werk :
Zowel binnen de kerkenraad en diaconie, maar ook richting het overige jeugdwerk. De jeugddiakenen zijn lid van Jeugd en Kerk.
Samenwerking :
Binnen het pastoraat zijn twee jeugdouderlingen actief. Er wordt nauw samengewerkt met betrekking tot diverse pastorale en diaconale activiteiten voor de jeugd. Ook vindt onderling regelmatig overleg plaats.

Financiën

Eventuele onkosten die gemaakt worden binnen het jeugddiaconaat, worden gedeclareerd bij de penningmeester van de diaconie. Elk jaar wordt de onkostenpost Jeugddiaconaat opgenomen in de begroting van de diaconie. Hiervoor zullen meerdere collectes bestemd worden per jaar

Organisatie structuur: In maart 2011 is in de kerkenraad besloten te werken volgens het werkgroepen model dit zal na de fusie z’n beslag krijgen de diaconie stelt vast dat er minimaal 8 diakenen het streven is 12 diakenen voor haar taak beschikbaar moeten zijn .

1.3

. Financiën en Beheer

In dit deel-beleidsplan worden de volgende hoofdstukken nader toegelicht:

Doelstelling
Organisatie
Personele aspecten en beheer gebouwen Onderhoud gebouwen en inventaris Financiën
Planning
Informatieverstrekking

Doelstelling:

Het werven en beheren van de financiële middelen ten behoeve van de gemeente;Het beheren van de gebouwen en de zorg voor exploitatie en onderhoud;
De personele aangelegenheden: zorg voor goede arbeidsvoorwaarden van gesalarieerde medewerkers;

De administratie van de kerk: zorg voor de financiële- en ledenadministratie en het beheer van registers en het archief van de gemeente.

Organisatie:

6

 Vertegenwoordiging in de Kerkenraad op basis van het Werkgroepenmodel: een kleine Kerkenraad, waarbij de Kerkrentmeesters 1 Ouderling-Kerkrentmeester leveren. In de Grote Kerkenraad zijn alle Ouderling-Kerkrentmeesters vertegenwoordigd.

 Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit tenminste 5 leden waarvan minimaal 3 leden Ouderling-Kerkrentmeester zijn. De overige leden kunnen Kerkrentmeesters zijn. Het aantal leden is gerelateerd aan de grootte van de gemeente.

 Taakverdeling:

Voorzitter Scriba/secretaris Penningmeester

Daarnaast 2 leden met als taakverdeling:

 • –  Personeel en beheer van gebouwen en verzekeringsportefeuilles.
 • –  Onderhoud gebouwen. Ondersteuning vindt plaats door een Kerkelijk Bureau (*)met als taken:

– Financiële administratie van de gemeente- Ledenadministratie

Het Kerkelijk Bureau bestaat uit één of meer vrijwilligers van de gemeente. (**)

(*) Daarnaast is het mogelijk om ook de financiële administratie van de Diaconie hier onder te brengen.

(**) Hiervoor kan ook een Kerkelijke Instantie worden ingeschakeld

Personele aspecten en beheer gebouwen:

 Kosters.
Scheiding van taken behorende bij de Eredienst en de ‘doordeweekse” taken.

Bij de Eredienst inschakelen van vrijwilligers, de andere taken kunnen op basis van een vrijwilligersvergoeding worden verricht. Coördinatie en controle van de werkzaamheden van de laatste dient plaats te vinden door één van de kosters, die verantwoordelijk is voor de gang van zaken en de uit te voeren taken.

 Organisten.
I.v.m. de continuïteit zijn er minimaal 3 organisten. Deze worden per dienst betaald.

 Beheer van gebouwen.
Hieronder valt het toewijzen van vergaderruimten.

Onderhoud gebouwen en inventaris

 Kerk. De kerk is een monument en voor het onderhoud is in 2011 subsidie aangevraagd via de SBKGD Brim-subsidie voor monumentale gebouwen (looptijd 6 jaar).

 Orgel. Het dagelijks beheer en onderhoud van het orgel is gedelegeerd aan een ter zake kundige. Jaarlijks wordt grootonderhoud uitgevoerd.

2.

 Centrum. Dit zal worden verbouwd. Hiervoor is een Bouwcommissie ingesteld.

 •   Pastorie. Jaarlijks wordt onderhoud uitgevoerd.
 •   Inventaris. Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor een goed beheer en onderhoud van de inventaris. Toren. De toren is eigendom van de Burgerlijke Gemeente Veendam, die tevens verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud.Financiën Het College van Kerkrentmeesters zorgt, binnen de kaders van de jaarlijkse begroting, voor voldoende financiële middelen om het gemeentewerk mogelijk te maken. De belangrijkste inkomsten bestaan uit bijdrage levend geld, de belangrijkste uitgaven is het Pastoraat. Het College van Kerkrentmeesters zorgt voor een risicomijdend beheer van het vermogen.Planning
 •   Instellen van een Commissie Geldwerving
 •   Actief geldwervingsbeleid, gekoppeld aan de AKB, onder andere d.m.v. een persoonlijkebenadering.
 •   Informatie over mogelijkheden van notariële schenkingen.
 •   Realisatie van een Kerkelijk Bureau.
 •   Opstellen van een Meerjarenplan voor beheer en onderhoud van gebouwen en inventaris.
 •   Het instellen van een Stichting Instandhouding Monument Grote Kerk.Informatieverstrekking Informeren van de Kerkenraad.
   Informeren van de gemeente, onder andere d.m.v. het Kerkblad en Gemeenteavonden. Presenteren van de begroting en de jaarrekening aan de gemeente.Bijlagen: Begroting 2012 met toelichting
   Prognose 2013 t/m. 2017 met toelichting (2x) Prognose ledenaantal
   Grafiek ledenaantal per 04-2011COMMISSIES

8

2.1 ZWO: Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking

Aan deze werkgroep de opdracht om de gemeente in al haar geledingen te informeren over en te betrekken bij activiteiten op bovengenoemde terreinen. De ZWO groep werkt samen met de Evangelisatiecommissie van de Kandelaar, waardoor wij als totale commissie ons inzetten op het brede vlak van christelijk sociale ondersteuning van de medemens. Dit zowel binnen als buiten de eigen Protestantse Gemeente, dus plaatselijk, nationaal en internationaal. Ook de geldwerving voor de zending is aan deze commissie toevertrouwd door middel van zendingsbussen, collectes, (zendings) kalenders, vrijwillige bijdragen), bijdragen voor Elizabethbodes, dagboekjes en het inzamelen van postzegels en ansichtkaarten.

Ten aanzien van het Werelddiaconaat is er directe samenwerking met de diaconie . In de 40-dagentijd ondersteunt de commissie de werkgroep 40-dagentijd met het vastenproject.

Op enkele terreinen wordt samengewerkt met de werkgroep “Samenleving “van de Vrije Evangelische Gemeente in Veendam.

2.2. Jeugd en Kerk :

Nu nog deels pastoraat, deels diaconie .We hebben 2 jeugdouderlingen en 2 jeugddiakenen.

(zie ook beleidsplan diaconie)
Een beleidsplan wordt in de toekomst opgezet in overleg met de kerkenraad.

2.3. Commissie Eredienst:

Deze commissie is onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad belast met beleidsvoorbereidende, adviserende en uitvoerende taken met betrekking tot de erediensten .

Zoekend naar het levend maken en houden van de liturgie in de vieringdienst willen we rekening houden met bestaande tradities . De werkzaamheden zijn gebaseerd vooral op de orden van dienst voor de Eredienst van de PKN zoals weergegeven in het dienstboek voor de kerken.

Symbolisch bloemschikken : de bijzondere diensten worden met een symbolische schikking ondersteund. De schikking kan een functie vervullen binnen de liturgie en een extra dimensie toevoegen aan de Eredienst.

2.4. Vorming en Toerusting :

Hierin werken de PGV iw., de Vrije Evangelische Gemeente Veendam, de PG Wildervank en de Hervormde Gemeente Muntendam/ Ommelanderwijk/ Zuidwending samen. Zij geven een programma boekje uit met jaarlijks steeds weer nieuwe onderwerpen over Vorming en Toerusting . `Maar ook doorlopende activiteiten zoals : Leeskring, Vrouwengroep, Gespreksgroep 25 – 35 jaar en Belijdeniscatechese.

In onze eigen gemeente is nog geen beleid gemaakt op Vorming en Toerusting. (actiepunt).Onze gemeente maakt gebruik van de diensten van deze commissie. Dus zij is geen onderdeel van onze gemeente.

page9image18715520
page9image18720512

2.5. Kerkblad en communicatie :

Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar . De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud.

Informatie uit de gemeente en vanuit de PKN wordt hierin opgenomen.
Communicatie verloopt via dit kerkblad en via de Zondagsbrief die elke zondag wordt uitgereikt aan de kerkgangers.

2.6. Commissie Gemeenteopbouw

Doel : mensen in een gezellige sfeer bij elkaar brengen.

Elke eerste zondag van de maand organiseert de commissie het koffiedrinken voor de gemeenteleden na de kerkdienst.
Sinds kort werkt de commissie Gemeenteopbouw samen met Jeugd en Kerk bij het organiseren van activiteiten rond het Startweekend.

10