Anbi

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.
In kader van de ANBI dient de Gemeente van Protestantse Kerk Veendam en De Diaconale Raad van de Protestantse Gemeente Veendam online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel, beleidsplan, en over jaarrekening en jaarverslag. Deze gegevens zijn op deze website vermeld.

Protestantse gemeente Veendam

Onderstaande gegevens van de Protestantse Gemeente Veendam in het kader van ANBI-transparantie.

A. Algemene gegevens 

Naam ANBI:  Protestantse Gemeente Veendam te Veendam 
Telefoonnummer (facultatief):  0598 619077
RSIN/Fiscaal nummer:  Protestantse gemeente 824137991 
Werkgroep Diaconaat 805717420
Website adres:  www.pknveendam.nl 
E-mail:  scriba@pknveendam.nl 
Adres:  J.G. Pinksterstraat 5
Postcode:  9641 AX 
Plaats:  Veendam
Postadres:   Beukenlaan 33
Postcode:  9648 LR 
Plaats:  Wildervank
Naam Werkgroep Financiën en beheer 
Telefoonnummer (facultatief):  0598 615684
RSIN/Fiscaal nummer:  824137991
Website adres:  www.pknveendam.nl 
E-mail:  cvk@pknveendam.nl 
Postadres:  E.E. Stolperlaan 27 
Postcode:  9641 KC
Plaats:  Veendam 
Naam :  Werkgroep Diaconaat
Telefoonnummer (facultatief):  0598 623267
RSIN/Fiscaal nummer:  805717420
Website adres:  www.pknveendam.nl 
E-mail:  diaconie@pknveendam.nl
Postadres:  Ds Sannestraat 80
Postcode:  9645 EB
Plaats:  Veendam

De Protestantse gemeente te Veendam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te te Veendam.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad minimaal 9 leden, aangevuld met een predikant. De leden van de kerkenraad worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Werkgroepen

De werkgroepen pastoraat, diaconaat en financiën en beheer hebben een eigen beleidsplan, dat door de kerkenraad is goedgekeurd en derhalve wordt ondersteund en bewaakt.

De ondersteunende commissies, te weten: Jeugd en Kerk, Commissie Eredienst, Commissie Vorming en Toerusting, Gemeenteopbouw en Communicatie hebben een specifieke taakomschrijving en zijn verdeeld onder de drie hoofdwerkgroepen.

De werkgroep Beheer en financiën (het College van kerkrentmeesters) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pknveendam.nl vindt u het beleidsplan 2012-2015 van onze gemeente. Onze gemeente werkt onder begeleiding van een kerkelijk adviseur aan de update van het beleidsplan gericht op 2025. Het concept daarvan wordt in mei 2019 aan de gemeente voorgelegd.

De Protestantse Gemeente Veendam is een veelkleurige, levendige geloofsgemeenschap. Wij zijn gericht op ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en met de wereld om ons heen. Hierdoor geïnspireerd willen wij steeds opnieuw ontdekken hoe wij richting kunnen geven aan ons leven en de liefde van Christus te laten zien. Wij hebben vier kernwaarden geformuleerd hoe wij in de wereld willen staan; Vrijheid & ruimte, Ontmoeting & verbondenheid, Vieren & beleven en Gericht op de wereld om ons heen.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten protestantse Gemeente Veendam met toelichting. 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 


Begroting Begroting Rekening

2019 2018 2017
Opbrengsten en Baten


Opbrengsten onroerende zaken € 8.200 € 9.400 € 8.226
Opbrengsten uit rente en dividenden € 1.000 € 1.800 € 3.915
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen


Opbrengsten levend geld € 133.100 € 133.000 € 154.329
Totaal baten € 142.300 € 144.200 € 166.470
Uitgaven en Kosten


Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen € 39.800 € 32.100 € 273.709
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat € 95.200 € 101.700 € 104.511
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten € 3.200 € 1.900 € 3.049
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen € 10.500 € 12.100 € 10.646
Salarissen en vergoedingen € 8.800 € 9.100 € 8.743
Kosten beheer, administratie en archief € 4.400 € 5.000 € 4.207
Rentelasten/bankkosten € 800 € 800 € 1.276
Totaal lasten € 162.700 € 162.700 € 406.141
Saldo baten – lasten -€ 20.400 -€ 18.500 -€ 239.671
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen

-€ 6.224
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

€ 247.156
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen     € 240.932
Resultaat -€ 20.400 -€ 18.500 € 1.261


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Onze gemeente beschikt naast het (monumentale) kerkgebouw over een aangrenzend verenigingsgebouw en een pastorie welke bewoond wordt door de predikant. De opbrengsten van dit vermogen (verhuur) worden aangewend voor het werk van de gemeente. 

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (onkostenvergoedingen vrijwilligers, administratiekosten) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

In 2012 hebben wij een tweede kerkgebouw van onze gemeente verkocht. De opbrengst daarvan is in 2016 en 2017 aangewend voor aanpassing van ons huidige kerkgebouw en centrum ten behoeve van het functioneren van onze gemeente (onttrekking bestemmingsreserve).

I. Verkorte staat van baten en lasten Diaconie protestantse Gemeente Veendam met toelichting. 


Begroting Begroting Rekening

2019 2018 2017


Opbrengst en baten
Rente en dividenden 22.420 18.420 13.168
Stichtingen en Fondsen 17.580 17.580 17.709
Levend geld 1.000 1.200 1.188
Door te zenden collecten/giften 7.580 7.000 7.098

48.580 44.200 39.163

Lasten kerkdiensten, kerkel.activiteit 1.100 1.300 1.193
Bijdragen aan andere organen 2.000 2.500 2.528
Kosten beheer, administratie, archief 3.900 4.100 4.022
Diaconaal werk plaatselijk 15.000 10.000 10.076
Diaconaal werk regionaal/landelijk

978
Diaconaal werk wereldwijd

807
Afdracht door te zenden collecten 9.000 8.500 8.463

31.000 26.400 26.282
Saldo baten – lasten 17.580 17.800 12.881
Incidentele baten en lasten
Incidentele lasten -22.000 -22.500 -21.482
Incidentele baten
0 1.844

-22.000 -22.500 -19.638
Mutaties Fondsen
Toevoeging Fondsen -17.850 -17.580 -17.709
Onttrekking Fondsen 22.000 22.500 21.482

4.420 4.920 3.773
Resultaat 0 220 -2.984

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Onze diaconie bezit ook eigen vermogen in de vorm van geldmiddelen. Voor een deel is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming, te weten onderhoud graven. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. 

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.