De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.
In kader van de ANBI dient de Gemeente van Protestantse Kerk Veendam en De Diaconale Raad van de Protestantse Gemeente Veendam online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel, beleidsplan, en over jaarrekening en jaarverslag. Deze gegevens zijn op deze website vermeld.

Protestantse gemeente Veendam

Onderstaande gegevens van de Protestantse Gemeente Veendam in het kader van ANBI-transparantie.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Protestantse Gemeente Veendam te Veendam

Telefoonnummer (facultatief):

0598 619077

RSIN/Fiscaal nummer:

Protestantse gemeente 824137991

Werkgroep Diaconaat 805717420

Website adres:

www.pknveendam.nl

E-mail:

Adres:

J.G. Pinksterstraat 5

Postcode:

9641 AX

Plaats:

Veendam

Postadres:

E.E. Stolperlaan 27

Postcode:

9641 KC

Plaats:

Veendam

Naam

Werkgroep Financiën en beheer

Telefoonnummer (facultatief):

0598 615684

RSIN/Fiscaal nummer:

824137991

Website adres:

www.pknveendam.nl

E-mail:

Postadres:

E.E. Stolperlaan 27

Postcode:

9641 KC

Plaats:

Veendam

Naam :

Werkgroep Diaconaat

Telefoonnummer (facultatief):

RSIN/Fiscaal nummer:

805717420

Website adres:

www.pknveendam.nl

E-mail:

 j

Postadres:

 Ds Sannestraat 80

Postcode:

 9645EB

Plaats:

 Veendam

De Protestantse gemeente te Veendam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing opde Protestantse gemeente te Veendam.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Onze kerk heeft gekozen is voor het werkgroepenmodel, hetgeen is vastgelegd in de Plaatselijke Regeling. De kerkenraad bestaat uit een kleine en een grote kerkenraad. De laatste is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van de werkgroepen. De leden van de grote kerkenraad (minimaal 9 leden, aangevuld met een predikant) worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Werkgroepen

De werkgroepen pastoraat, diaconaat en financiën en beheer hebben een eigen beleidsplan, dat door de kerkenraad is goedgekeurd en derhalve wordt ondersteund en bewaakt.

De ondersteunende commissies, te weten: Jeugd en Kerk, Commissie Eredienst, Commissie Vorming en Toerusting, Gemeenteopbouw en Communicatie hebben een specifieke taakomschrijving en zijn verdeeld onder de drie hoofd-werkgroepen.

De werkgroep Beheer en financiën (het College van kerkrentmeesters) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaalcollege voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).
C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de websitewww.pknveendam.nl vindt u het beleidsplan 2016-2020 van onze gemeente.

De Protestantse Gemeente Veendam is een veelkleurige, levendige geloofsgemeenschap. Wij zijn gericht op ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en met de wereld om ons heen. Hierdoor geïnspireerd willen wij steeds opnieuw ontdekken hoe wij richting kunnen geven aan ons leven en de liefde van Christus te laten zien. Wij hebben vier kernwaarden geformuleerd hoe wij in de wereld willen staan; Vrijheid & ruimte, Ontmoeting & verbondenheid, Vieren & beleven en Gericht op de wereld om ons heen.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

 Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

G. Verkorte staat van baten en lasten protestantse Gemeente Veendam met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten voor ANBI-publicatie      
   begroting  rekening rekening
  2017 2017 2016
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  €        14.600  €       13.337  €       17.177
 Bijdragen gemeenteleden  €      151.000  €     154.329  €      155.579
 Subsidies en overige bijdragen van derden   €         2.500  €                -  €                -
Totaal baten  €      168.100  €     167.666  €      172.756
       
lasten      
           
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)   €      112.600  €     104.511  €       98.030
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €         3.200  €         4.245  €         2.389
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €        13.100  €       10.646  €       11.947
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)   €        40.500  €       32.777  €       31.260
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €         8.700  €         8.743  €         8.988
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €         6.500  €         5.483  €         7.784
 Lasten overige eigendommen en inventarissen   €                -  €                -  €                -
Totaal lasten  €      184.600  €     166.405  €      160.398
       
Resultaat (baten - lasten)  €      16.500-  €       1.261  €      12.358
       
   begroting 
  2018
baten  
   
baten bezit  €          11.200
bijdragen gemeenteleden  €        133.000
totaal baten  €        144.200
   
lasten  
lasten kerkelijke gebouwen   €          32.100
besteding pastoraat  €        101.700
besteding kerkdiensten, catechese, etc.  €            1.900
bijdragen andere organen van de kerk  €          12.100
salarissen (schoonmaak, koster)  €            9.100
kosten beheer, administratie en archief  €            5.000
rentelasten/bankkosten  €              800
totaal lasten  €        162.700
   
Saldo baten - lasten  €         -18.500


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Onze gemeente beschikt naast het (monumentale) kerkgebouw over een aangrenzend verenigingsgebouw en een pastorie welke bewoond wordt door de predikant. De opbrengsten van dit vermogen (verhuur) worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (onkostenvergoedingen vrijwilligers, administratiekosten) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

In 2012 hebben wij een tweede kerkgebouw van onze gemeente verkocht. De opbrengst is en wordt in 2016-2017 aangewend voor aanpassing van ons huidige kerkgebouw en centrum ten behoeve van het functioneren van onze gemeente. In 2016 is € 171.284 onttrokken aan deze reserve voor verbouw van het kerkgebouw en aanpassing van het centrum.

H. Verkorte staat van baten en lasten Diaconie protestantse Gemeente Veendam met toelichting

 

Werkgroep Diaconaat Protestantse Gemeente Veendam

 

 

Baten

 

 

 

 

Begroting 2018

 

Jaarrekening 2017

         

Rentebaten en dividenden

     

30.654

Opbrengsten uit fondsen :

       

3 % Onderhoud Graven

 

48.000

 

13.324

3 % Nieuw Buitenwoel

     

  1.368

         

Opbrengsten Onderhoud Graven

 

  3.000

 

  3.017

Bijdragen levend geld

 

  1.200

 

  1.188

Door te zenden collecten

 

  7.000

 

  7.098

   

_______

 

_______

Totaal baten

 

59.200

 

56.649

Lasten

         

Lasten Kerkdiensten

 

   2.200

 

  2.124

Diaconaal quotum

 

   2.500

 

  2.528

Kosten beheer en administratie

 

   3.200

 

  3.091

Diaconale ondersteuning

 

 10.000

 

10.076

Koersverschil, niet gerealiseerd 

 

 15.000

 

15.642

Afdracht Collecten

 

   8.500

 

  8.463

         

Lasten Fondsen :

       

Onderhoud Graven

 

 19.000

 

18.927

Nieuw Buitenwoel

 

   3.500

 

  2.555

   

______

 

_____

Totaal lasten

 

 63.900

 

63.406

 

 

 

 

 

Saldo baten en lasten negatief

 

   4.700

 

  6.757

Verrekening met Fondsen

         

Toevoeging

17.580

 

17.709

 

Onttrekking

22.500

 

21.482

 
 

_____

 

_____

 
 

  4.920

   4.920

  3.773

  3.773

   

 _____

 

______

Resultaat

 

     220 (verwacht)

 

- 2.984

           

 

Toelichting. / Jaarrekening 2017.

 

Baten.

De baten van de Jaarrekening 2017 zijn grotendeels afkomstig van de opbrengsten uit de beleggingsportefeuille, deposito’s,  uit de Oikocredit aandelen en de overige  rekeningen. Wat betreft de beleggingsportefeuille, deze kenmerkt zich door een ‘defensief karakter’, waarvan de begrenzing  is vastgelegd in het treasurystatuut.

( hoe ga je met geld om ). Het koersresultaat van de aandelen, wordt weer bij lasten in mindering gebracht, omdat dit niet gerealiseerd kapitaal is. Op de balans wordt dit echter wel vermeld.

Lasten.

Bij de lasten is het interessant om te kijken naar het item ‘Diaconale ondersteuning’.

Het genoemde bedrag van €. 10.076 is uitgegeven aan doelen zoals :

het Syrië comité een bijdrage voor het transport, Leger des Heils, Diyo Nepal; Open Doors, Bartimeus, Humanitas vakantieweken, oogsdankdienst; kerstattenties,  persoonlijke ondersteuningen, bloemen en het jeugddiaconaat / jongerenwerk. Ook is bij het item ‘Lasten Fondsen / Nieuw Buitenwoel’, het genoemde bedrag van €. 2.555 is aan te merken als een diaconale bijdrage voor het ouderenwerk. Bij de ‘afdracht Collecten’ is het aangegeven bedrag van  €. 8.463 ten goede gekomen aan “Kerk in Actie’, bijdrage voor Irma / Sint Maarten aangevuld door de Werkgroep Diaconaat en de plaatselijke Voedselbank.

Johan van der Goot / penningmeester.

Volg ons op

    official youtube logo Custom

Joomla templates by JoomlaShine