De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.
In kader van de ANBI dient de Gemeente van Protestantse Kerk Veendam en De Diaconale Raad van de Protestantse Gemeente Veendam online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel, beleidsplan, en over jaarrekening en jaarverslag. Deze gegevens zijn op deze website vermeld.

Protestantse gemeente Veendam

Onderstaande gegevens van de Protestantse Gemeente Veendam in het kader van ANBI-transparantie.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Protestantse Gemeente Veendam te Veendam

Telefoonnummer (facultatief):

0598 619077

RSIN/Fiscaal nummer:

Protestantse gemeente 824137991

Werkgroep Diaconaat 805717420

Website adres:

www.pknveendam.nl

E-mail:

Adres:

J.G. Pinksterstraat 5

Postcode:

9641 AX

Plaats:

Veendam

Postadres:

E.E. Stolperlaan 27

Postcode:

9641 KC

Plaats:

Veendam

Naam

Werkgroep Financiën en beheer

Telefoonnummer (facultatief):

0598 615684

RSIN/Fiscaal nummer:

824137991

Website adres:

www.pknveendam.nl

E-mail:

Postadres:

E.E. Stolperlaan 27

Postcode:

9641 KC

Plaats:

Veendam

Naam :

Werkgroep Diaconaat

Telefoonnummer (facultatief):

RSIN/Fiscaal nummer:

805717420

Website adres:

www.pknveendam.nl

E-mail:

 j

Postadres:

 Ds Sannestraat 80

Postcode:

 9645EB

Plaats:

 Veendam

De Protestantse gemeente te Veendam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing opde Protestantse gemeente te Veendam.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Onze kerk heeft gekozen is voor het werkgroepenmodel, hetgeen is vastgelegd in de Plaatselijke Regeling. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van de werkgroepen. De leden van de kerkenraad (minimaal 9 leden, aangevuld met een predikant) worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Werkgroepen

De werkgroepen pastoraat, diaconaat en financiën en beheer maken een eigen beleidsplan, dat door de kerkenraad wordt goedgekeurd en derhalve wordt ondersteund en bewaakt.

De ondersteunende commissies, te weten: Jeugd en Kerk, Commissie Eredienst, Commissie Vorming en Toerusting, Gemeenteopbouw en Communicatie hebben een specifieke taakomschrijving en zijn verdeeld onder de drie hoofd-werkgroepen.

De werkgroep Beheer en financiën (het College van kerkrentmeesters) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaalcollege voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).


C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van onze gemeente wordt momenteel door de kerkenraad herzien. Een nieuwe versie wordt in het voorjaar van 2019 aan de gemeente gepresenteerd.

De Protestantse Gemeente Veendam is een veelkleurige, levendige geloofsgemeenschap. Wij zijn gericht op ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en met de wereld om ons heen. Hierdoor geïnspireerd willen wij steeds opnieuw ontdekken hoe wij richting kunnen geven aan ons leven en de liefde van Christus te laten zien. Wij hebben vier kernwaarden geformuleerd hoe wij in de wereld willen staan; Vrijheid & ruimte, Ontmoeting & verbondenheid, Vieren & beleven en Gericht op de wereld om ons heen.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

 Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

G. Verkorte staat van baten en lasten protestantse Gemeente Veendam met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten voor ANBI-publicatie

       
  Begroting

Begroting

 begroting 

rekening

  2019

2018

2017

2017

baten

       

Opbrengsten uit bezittingen

€     9.200

 €        11.200

 €        14.600

 €       13.337

 Bijdragen gemeenteleden

€ 133.100

 €      133.000

 €      151.000

 €     154.329

 Subsidies en overige bijdragen van derden 

   

 €         2.500

 €                -

Totaal baten

€ 142.300

 €      144.200

 €      168.100

 €     167.666

         

lasten

       

  

   

  

  

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 

€   95.200

 €      101.700

 €      112.600

 €     104.511

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€    3.200

 €          1.900

 €         3.200

 €         4.245

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€  10.500

 €         12.100

 €        13.100

 €       10.646

 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 

€  39.800

€          32.100

 €        40.500

 €       32.777

 Salarissen (koster, organist e.d.)

€    8.800

 €           9.100

 €         8.700

 €         8.743

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€    5.200

 €           5.800

 €         6.500

 €         5.483

 Lasten overige eigendommen en inventarissen 

 

 €                -

 €                -

 €                -

Totaal lasten

€ 162.700

€        162.700

 €      184.600

 €     166.405

         

Resultaat (baten - lasten)

€ 20.400 -

€      18.500-

 €      16.500-

 €       1.261


Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Toelichting

Onze gemeente beschikt naast het (monumentale) kerkgebouw over een aangrenzend verenigingsgebouw en een pastorie welke tot voor kort bewoond werd door de predikant. De opbrengsten van dit vermogen (verhuur) worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (onkostenvergoedingen vrijwilligers, administratiekosten) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

H. Verkorte staat van baten en lasten Diaconie protestantse Gemeente Veendam met toelichting

 

Werkgroep Diaconaat Protestantse Gemeente Veendam

 

 

 Staat van baten en lasten Diaconie

 

Begroting

Begroting

Rekening

Rekening

 

2018

2017

2017

2016

 

Opbrengst en baten

Rente en dividenden

18.420

25.000

13.168

18.970

Stichtingen en Fondsen

17.580

15.000

17.709

12.528

Levend geld

1.200

650

1.188

1.266

Door te zenden collecten/giften

7.000

5.050

7.098

6.525

 

44.200

45.700

39.163

39.289

Uitgaven en kosten

Lasten kerkdiensten, kerkel.activiteit

1.300

1.500

1.193

1.002

Bijdragen aan andere organen

2.500

3.000

2.528

2.825

Kosten beheer, administratie, archief

4.100

3.500

4.022

3.373

Diaconaal werk plaatselijk

10.000

13.700

10.076

9.448

Diaconaal werk regionaal/landelijk

900

500

978

709

Diaconaal werk wereldwijd

1.300

1.000

807

1.324

Afdracht door te zenden collecten

6.300

2.500

6.678

4.472

 

26.400

25.700

26.282

23.153

Saldo baten - lasten

17.800

20.000

12.881

16.136

Incidentele baten en lasten

Incidentele lasten

-22.500

-27.500

-21.482

-15.534

Incidentele baten

0

0

1.844

21.636

 

-22.500

-27.500

-19.638

6.102

Mutaties Fondsen

Toevoeging Fondsen

-17.580

-15.000

-17.709

-12.528

Onttrekking Fondsen

22.500

22.500

21.482

15.534

 

4.920

7.500

3.773

3.006

Resultaat

220

0

-2.984

25.244

Volg ons op

    official youtube logo Custom

Joomla templates by JoomlaShine